• 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu. Za każdym razem, gdy w dalszej części Regulaminu użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, o ile z kontekstu ich użycia wyraźnie nie wynika co innego:
  1. Cena- określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Usługodawcy tytułem wykonania Umowy dotyczącej sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług zgodnie z Umową, uwzględniająca wszystkie konieczne składniki świadczenia, w tym również organizację i wykonanie transportu, z zastrzeżeniem lit n poniżej oraz Cennika czynności dodatkowych udostępnionego w Serwisie; Cena konkretnych Usług zależy w szczególności od objętości kontenera oraz wagi umieszczonych w nim Odpadów;
  2. Dane Osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  3. Dzień Roboczy- dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  4. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca za pośrednictwem osoby umocowanej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Odpad- substancja lub przedmiot, których Klient pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Usługodawca wskazuje w ramach Serwisu jakiego rodzaju Odpady mogą być przedmiotem Usług;
  8. Okres Podstawienia- okres, na który Usługodawca podstawia kontener na Odpady wskazany w Umowie. Ze względów technicznych Usługodawca może odebrać od Klienta kontener do 3 Dni Roboczych po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  9. Pojemnik- kontener lub worek Big Bag - pojemnik do składowania Odpadów, będący przedmiotem Umowy;
  10. Przedłużenie- możliwość przedłużenia pierwotnie zamówionego Okresu Podstawienia po zawarciu Umowy, za porozumieniem Stron, za dodatkową opłatą;
  11. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych- niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów. Regulamin/ Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  12. Serwis - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Usługodawcę, prowadzona przez Usługodawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.ecopell.pl;
  13. Towar- dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą, za zapłatą Ceny, np. worek Big Bag. Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie są fabrycznie nowe. Zakup worka Big Bag nie oznacza, że Usługodawca będzie w stanie zorganizować również Usługę jego odbioru po uzupełnieniu go Odpadami przez Klienta. Dostępność konkretnych Usług może zależeć od regionu, w którym miałyby zostać wykonane i jest niezależna od możliwości dostawy zakupionego nowego worka Big Bag;
  14. Umowa- umowa dotycząca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi lub sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa określa w szczególności Usługę lub Towar, ich główne cechy, Cenę oraz inne istotne warunki. Każda Usługa / Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy.
  15. Usługa- dostępna w Serwisie usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na organizacji odbioru, w tym np. również przygotowania, doręczenia, udostępnienia i oddania do używania Klientowi odpowiedniego kontenera, transportu i zagospodarowania wskazanych w ramach Serwisu Odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, będąca przedmiotem Umowy, za zapłatą Ceny. Celem świadczenia Usług Usługodawca może posługiwać się podwykonawcami. Dostępność konkretnych Usług może zależeć od regionu, w którym miałyby zostać wykonane. Usługi świadczone są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  16. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych. W zakresie, w jakim Usługi Elektroniczne są świadczone przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;
  17. Usługodawca- ECOPELL sp. z o.o. z siedzibą w Januszowicach (Januszowice 120, 32-090 Słomniki), zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000755597 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6821778301, REGON: 38167574800000, adres e-mail: biuro@ecopell.pl,  telefon: + 48 733-333-012 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);
  18. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne w celu korzystania z Serwisu lub zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych : posiadanie komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, optymalnie wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Mozilla Firefox w wersji 58.0 i wyższej lub Microsoft Edge 41.0 i wyższej, Opera w wersji 51.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 63.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, obsługującą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail oraz klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: telefon.
  19. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę nabycia określonej Usługi lub Towaru na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie. Akceptacja Zamówienia przez Usługodawcę oznacza zawarcie Umowy.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga, aby wykorzystywane dla tego celu urządzenie końcowe i system teleinformatyczny spełniały Wymagania Techniczne.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym kontakt z Usługodawcą drogą mailową lub telefoniczną, może powodować naliczenie opłat za połączenie z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 5. Informacje prezentowane w ramach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

 • 2 Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientom przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, w tym możliwość weryfikacji Usług świadczonych w danej miejscowości lub pod danym adresem;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów;
  3. prezentowanie Klientom treści reklamowych;
  4. wysyłanie informacji handlowych;
 2. Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów są nieodpłatne.
 3. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) akceptacji Regulaminu, (ii) otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wysłanego przez Usługodawcę na adres email podany przez Klienta.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin za pośrednictwem Serwisu.
 5. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu po 3 latach braku składania zamówień.
 6. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi wysyłania informacji handlowych, wymagane jest wyrażenie zgody na ich otrzymywanie przez Klienta poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w Serwisie. Klient może według swojego wyboru wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy.
 7. Usługa, o której mowa w ust. 6 powyżej umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Usługodawcy informacji w szczególności o Usługach, Towarach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, dotyczących Usługodawcy lub innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Usługodawca, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@ecopell.pl.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy, w szczególności w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania Umowy / Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub Serwisu;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, jak również z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników lub Usługodawcy;
  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  7. niepodejmowania działań zabronionych lub naruszających interesy Usługodawcy, takich jak:
   • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy, w szczególności w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania Umowy / Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, lub Serwisu;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, jak również z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników lub Usługodawcy;
   • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
   • niepodejmowania działań zabronionych lub naruszających interesy Usługodawcy, takich jak:
  8. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości;
  9. terminowego odbioru zamówionych Usług;
  10. terminowego zwrotu kontenerów oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z zamawianych Usług;
  11. załadunku kontenera maksymalnie do wysokości jego burt,
 9. wypełnienie kontenera lub worka Big Bag zawartością zgodną z Umową;

 

 • 3 Składanie Zamówień
 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Wyliczona w podsumowaniu Zamówienia Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie opisującej Usługę lub Towar.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. wybranie Usług lub Towarów oraz przejście do formularza Zamówienia (dostępność konkretnych Usług może zależeć od adresu / regionu, w którym miałyby zostać wykonane - aktualna informacja w tym zakresie znajduje się w Serwisie);
  2. wypełnienie formularza Zamówienia, w tym podanie danych dotyczących Umowy, m.in.: miejsce dostawy / podstawienia kontenera (kontener zostanie udostępniony przez Usługodawcę na Okres Podstawienia), rodzaj Towaru lub zamawianej Usługi (w tym rodzaj Odpadów, Pojemników do ich zbierania);
  3. wymagana jest akceptacja Regulaminu;
  4. wysłanie Zamówienia do Usługodawcy (złożenie oferty) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu;
  5. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku, o którym mowa w lit. d powyżej Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach formularza;
  6. Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 5. Usługodawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres email wiadomość lub kontaktuje się telefonicznie z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia oferty na Usługi lub Towary, złożonej w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy, wraz ze wskazaniem terminu realizacji Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Usług lub Towarów wskazanych w wiadomości); albo
  2. informacją o braku możliwości przyjęcia oferty na Usługi lub Towary, złożonej w ramach Zamówienia z uwagi na brak płatności;
  3. informacją o braku możliwości przyjęcia oferty na Usługi lub Towary, złożonej w ramach Zamówienia z uwagi na brak wolnych zasobów lub innych elementów niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym np. brak spełnienia przez Klienta wymogów formalnych lub prawnych dot. Przedmiotu Usług.
   Wiadomość wskazana w ust. 6 powyżej zostanie wysłana nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia Zamówienia. Na czas weryfikacji zamówienia wpływa przede wszystkim wybrany przez Klienta sposób płatności.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 lit. a powyżej. Usługodawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres email.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności.
 9. Usługodawca może informować Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email lub kontaktując się telefonicznie, w tym za pośrednictwem wiadomości SMS.
 10. Usługodawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Usług i Towarów oraz realizacji Umowy. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 11. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, w tym również wartość transportu / dostawy, oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej Cenie wraz z podatkami Usług lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. W szczególności Cena konkretnych Usług zależy od objętości kontenera oraz wagi umieszczonych w nim Odpadów.
 12. Jeżeli Usługodawca przewiduje sprzedaż promocyjną, warunki promocji, czas jej trwania oraz usługi objęte promocją są oznaczane w Serwisie. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 13. W przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży przez telefon z inicjatywy Konsumenta, niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.

 

 • 4 Realizacja Zamówienia
 1. Zawarcie Umowy uzależnione jest m.in. od otrzymania płatności od Klienta (w żadnym wypadku Usługodawca nie przystąpi do realizacji Zamówienia przed otrzymaniem płatności - w związku z tym Klient każdorazowo powinien zweryfikować jaki termin realizacji Usługi wybiera i dostosować do niego wybrany sposób płatności tak, aby Usługodawca otrzymał płatność przed wybranym terminem realizacji Usługi i mógł zweryfikować Zamówienie).  Rozpoczęcie lub zakończenie realizowania Usługi może mieć miejsce w Dni Robocze od godz. 6.00 do 22.00. Terminy związane z realizacją Usług, dostawą Towarów, w szczególności np. dzień podstawienia kontenera, będą każdorazowo wskazane w Serwisie, a w zależności od Usługi mogą być również wybierane przez Klienta, przy czym uzależnione są m.in. od otrzymania płatności od Klienta i rozpoczynają swój bieg od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton.
 3. Do ustawienia kontenera potrzebna jest powierzchnia odpowiadająca co najmniej dwóm miejscom parkingowym.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie wcześniejszego uzgodnienia podstawienia kontenera z podmiotem odpowiedzialnym za teren, na którym ma zostać podstawiony kontener, w tym odebrać wszystkie wymagane w takim wypadku zgody (jeżeli wymagają tego np. odpowiednie przepisy prawa), za co ponosi pełną odpowiedzialność, co może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów ew. pozwoleń czy innych opłat administracyjnych, które to Klient powinien ponieść we własnym zakresie (a nie Usługodawca).
 5. Kontenery zostają udostępniane przez Usługodawcę na Okres Podstawienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Odbiór kontenera nastąpi co do zasady ostatniego Dnia Roboczego Okresu Podstawienia. Ze względów technicznych Usługodawca może odebrać kontener do 3 Dni Roboczych po Okresie Podstawienia. Po Okresie Podstawienia Klient jest zobowiązany umożliwić Usługodawcy odbiór kontenera w każdym czasie, zgodnie z godzinami, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta Usługodawca może dokonać wcześniejszego odbioru kontenera w przypadku zgłoszenia przez Klienta wcześniejszej gotowości odbioru kontenera, co nie wpływa na warunki zawartej Umowy.
 6. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub niewykonania obowiązków przez Klienta wynikających z Umowy wpływających na prawa i obowiązki Usługodawcy, koszty dodatkowych koniecznych czynności do podjęcia przez Usługodawcę w takim wypadku, do których zapłaty zobowiązany jest Klient, a także opłaty dodatkowe związane z przekroczeniem maksymalnej wagi Odpadów w kontenerze zostaną określone indywidualnie.
 7. Kontenery pozostają własnością Usługodawcy. Klient nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w Zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie, w tym do uzupełniania kontenerów inną zawartością, czy udostępniania kontenerów na jakiejkolwiek podstawie jakimkolwiek osobom trzecim oraz przemieszczania kontenerów poza lokalizację wskazaną w przyjętym przez Usługodawcę Zamówieniu, w szczególności do czasu ich zgodnego z prawem i Umową odbioru przez Usługodawcę, za co ponosi pełną odpowiedzialność.
 8. Klient obowiązany jest zwrócić Usługodawcy kontener w stanie niepogorszonym, w tym umożliwić jego odbiór zgodnie z ust. 5 powyżej.
 9. W przypadku zamówienia Usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu przez Usługodawcę Odpadów z worka Big Bag, postanowienia ust. 7-8 powyżej stosuje się odpowiednio, w szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względów technicznych odbierany od Klienta worek Big Bag z Odpadami również podlega utylizacji i nie jest zwracany Klientowi. Termin realizacji Usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym wynosi do 14 Dni Roboczych od zawarcia Umowy (przy czym każdorazowo Usługodawca działa w celu jak najszybszego wykonania Usługi).

 

 • 5 Formy płatności
 1. Jako formę płatności Usługodawca udostępnia Klientowi co do zasady płatności elektroniczne, które mogą być realizowane za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie oraz każdorazowo na podstronie danej Usługi i Towaru.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieotrzymanie płatności w ciągu 2 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym terminie 2 Dni Roboczych powoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty, z zastrzeżeniem, że każdorazowo taki sam skutek wywołuje brak otrzymania przez Usługodawcę płatności przed wybranym terminem realizacji Usługi w przypadku wyboru przez Klienta krótszego terminu realizacji Usługi niż wskazane w niniejszym zdaniu - aby dokonać weryfikacji Zamówienia Usługodawca powinien otrzymać płatność przynajmniej do godziny 15:00 1 Dzień Roboczy przed wybranym terminem realizacji Usługi (Klient każdorazowo powinien zweryfikować jaki termin realizacji Usługi wybiera i dostosować do niego wybrany sposób płatności tak, aby Usługodawca otrzymał płatność przed wybranym terminem realizacji Usługi i mógł zweryfikować Zamówienie.
 4. W przypadku Umów zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami, przez akceptację Regulaminu Klienci ci wyrażają również zgodę na wystawianie i doręczanie im przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną.

 

 • 6 Dostawa Towaru
 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane w Serwisie oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru.
 4. Usługodawca może udostępnić Klientowi co do zasady, w szczególności następujące sposoby dostawy Towaru: przesyłka kurierska.
 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Usługodawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika (termin dostawy).
 6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Usługodawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy (początek biegu terminu dostawy).
 8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru.

 

 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy na odległość w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a w przypadku Umowy, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru - od otrzymania Towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, składając jakiekolwiek jednoznaczne stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub drogą mailową na adres: reklamacje@ecopell.pl. Klient może wykorzystać wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Zaleca się podanie przez Klienta numeru Zamówienia w oświadczeniu o odstąpieniu.
 2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę  do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca  zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową:
  1. wykonania usługi, lub
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) numeru Zamówienia, którego dotyczy reklamacja (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (3) żądania Klienta, (4) danych kontaktowych składającego reklamację i Zamówienie, oraz, (5) w przypadku reklamacji Usług, dołączenie fotokopii dokumentującej opis reklamacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Reklamacje można składać na przykład za pośrednictwem Serwisu (ecopell.pl) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@ecopell.pl. Celem przyśpieszenia weryfikacji reklamacji prosimy o podanie przede wszystkim numeru Zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta dot. usług niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta dotyczącej Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 7. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru zwykle celowe jest jego dostarczenie  Usługodawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Usługodawcy zbadania Towaru.
 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
   z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Informacja o ewentualnym poddaniu się przez Usługodawcę pozasądowemu sposobowi rozwiązania sporu zostanie każdorazowo zawarta w odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  4. https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej;
  2. wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi wraz z Fundacją Konsumentów infolinię konsumencką pod numerem telefonu 801 440 220, o której więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12394.
 5. Usługodawca w niniejszym Regulaminie udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

 • 10 Własność intelektualna
 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi w Serwisie udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Usługodawcy takie odpowiednie licencje.

 

 • 11 Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych oraz zmiana Regulaminu
 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@ecopell.pl;
 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych z Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
 3. Oświadczenie w tym zakresie, Usługodawca wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Serwisu, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 2 ust. 8 a, c - m Regulaminu, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami także  w przypadku posiadania wobec Usługodawcy nieuregulowanych zaległości (długów).
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług Elektronicznych lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  4. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcy wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta w toku składania Zamówienia adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na już zawarte Umowy.

 

 • 12 Klienci nie będący Konsumentami
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie § 10 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie, co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty pięciuset złotych.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami, Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Strony wyłączają stosowanie przepisu art. 661 § 1-3 Kodeksu Cywilnego.
 9. Jeżeli Klient nie będący Konsumentem posiada względem Usługodawcy jakikolwiek dług pieniężny (w tym inny niż wynikający z korzystania z Serwisu), spełnione przez Klienta nie będącego Konsumentem świadczenia wynikające z korzystania z Serwisu, np. w ramach Zamówienia, Umowy etc., zalicza się przede wszystkim na poczet długu najdawniej wymagalnego (przy czym to, co przypada na poczet tego długu, Usługodawca może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne). Jeżeli po dokonanym zaliczeniu pozostała kwota nie jest wystarczająca do przyjęcia oferty na Usługi lub Towary, złożonej w ramach Zamówienia z uwagi na brak pełnej płatności, nie dochodzi do zawarcia Umowy, zgodnie z § 3 ust. 6 lit. b Regulaminu.

 

 • 13 Dane osobowe

Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2023 roku.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu pod adresem: www.ecopell.pl w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.
 7. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. -
 8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.